ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SOCIAL MEDIATION NEDERLAND B.V. GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL ONDER NUMMER 72709014

Artikel 1. ALGEMEEN
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle
aanbiedingen en (precontractuele) overeenkomsten van koop/verkoop
van zaken en/of van opdrachten en diensten waaronder abonnementen
van Social Mediation Nederland, hierna genoemd Social Mediation. De
algemene voorwaarden zijn terug te vinden op www.socialmediation.nl
en worden bij iedere offerte / opdrachtbevestiging meegezonden;
2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk
overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst
waarvoor ze gemaakt zijn;
3. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen die van
de wederpartij, worden door Social Mediation uitdrukkelijk, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen en door Social Mediation is
bevestigd;
4. De wederpartij zal zich ter zake van de opdracht nooit kunnen
beroepen op de omstandigheid dat hij namens een derde handelde,
tenzij hij zulks uitdrukkelijk aan de Social Mediation ter kennis heeft
gebracht en Social Mediation alsdan onder deze voorwaarde de
opdracht schriftelijk heeft aanvaard;
Artikel 2. AANBIEDINGEN
1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en hebben een
geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat Social
Mediation de opdracht heeft aanvaard en de wederpartij de offerte heeft
geaccepteerd middels een ondertekening daarvan. Wanneer de offerte
(lees: opdracht) niet binnen acht dagen na datum is ondertekend en
geretourneerd gaat Social Mediation er vanuit dat de offerte verwoordt
wat partijen zijn overeengekomen. Vooral het ontbreken van een
handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod
en de aanvaarding daarvan;
2. Een aanbieding die een termijn bevat kan door Social Mediation
desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de opdracht,
mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van die opdracht;
3. In prijskranten, internet en andere in documenten vermelde prijzen,
hoeveelheden, gewichten, maten, kleuren e.d. zijn uitsluitend
informatief. Zij hebben het karakter van een benaderende aanduiding
en binden Social Mediation niet;
4. Social Mediation stelt haar offertes samen op basis van een
inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding,
materiaalgebruik en andere project gerelateerde zaken. Social
Mediation bepaalt deze uren in alle redelijkheid maar zijn echter bij
benadering, mits anders is overeengekomen;
5. Als methode om de beloning te berekenen wordt gehanteerd:
a. Op basis van een vast bedrag: Het verrichten van werkzaamheden,
welke tussen wederpartij en Social Mediation zijn overeengekomen
tegen een van te voren vastgesteld totaalbedrag;
b. Op basis van een uurtarief: Een vooraf overeengekomen
vergoeding voor het verrichten van diensten gedurende de tijd van één
uur door één persoon. Aan de wederpartij wordt het totale aantal uren in
rekening gebracht dat men voor de wederpartij werkzaam is geweest;
c. Op basis van een abonnement: Overeengekomen werkzaamheden
en diensten binnen een bepaalde periode;
6. Wijzigingen tijdens de uitvoering door Social Mediation in details en
afmetingen van details mogen zonder overleg doorgevoerd worden en
kunnen geen aanleiding zijn voor de wederpartij om haar verplichtingen
niet na te komen. Deze wijzigingen kunnen van technische en/of
esthetische aard zijn;
7. Is aan de wederpartij een monster, model of afbeelding getoond of
verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond
zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij
uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal
overeenstemmen;
Artikel 3. TOTSTANDKOMING EN UITVOERING VAN DE
OVEREENKOMST
1. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn
gekomen doordat Social Mediation uitvoering geeft aan het mondelinge,
schriftelijke en/of elektronisch gedaan verzoek tot het verrichten van
een dienst dan wel de opdracht schriftelijk is bevestigd dan wel met de
uitvoering van de opdracht is begonnen, waar onder andere is te
verstaan inkoop materialen voor de betreffende order c.q. opstarten van
de productie daarvoor. Een opdracht zal mede geacht worden te zijn
gegeven door toezending of afgifte van gegevens of zaken aan de hand
waarvan de werkzaamheden als bedoeld in artikel 1.1 kunnen worden
verricht. De inhoud van de overeenkomst wordt alsdan bepaald door de
opdrachtbevestiging en deze algemene voorwaarden;
2. Indien – nadat de opdracht is verstrekt – gedurende het ontwerp de
wederpartij additionele wensen heeft die niet in de offerte zijn
opgenomen, dan worden deze extra uren op basis van een vast
uurtarief – naast het in de offerte afgesproken factuurbedrag – in
rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen. Een opdracht tot
meerwerk dient de wederpartij te bevestigen. Wijzigingen in de
oorspronkelijke opdracht – van welke aard dan ook – worden door Social
Mediation bevestigd. De oorspronkelijk overeengekomen datum van
levering van de opdracht komt door de wijziging te vervallen;
3. Social Mediation zal de overeenkomst naar beste inzicht en
vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap
uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van de
wetenschap en met inachtneming van de gedrag- en beroepsregels.
Social Mediation verklaart tegenover de wederpartij de zorg te
betrachten die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend
vakgenoot mag worden verwacht;
4. De wederpartij staat in voor de juistheid, volledigheid en
betrouwbaarheid van de aan Social Mediation verstrekte gegevens en
bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn;
5. Voor zover noodzakelijk zal Social Mediation de wederpartij
tussentijds op de hoogte houden van de voortgang van de
werkzaamheden;
6. De wederpartij dient alle door Social Mediation in concept
aangeboden onderdelen van de opdracht zorgvuldig op fouten en/of
gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd
en/of goedgekeurd aan Social Mediation terug te zenden. Goedkeuring
van het concept door de wederpartij geldt als bevestiging dat Social
Mediation de aan het concept voorafgaande werkzaamheden juist heeft
uitgevoerd. Social Mediation is niet aansprakelijk voor afwijkingen,
fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de
wederpartij goedkeurde of gecorrigeerde concept. Werkzaamheden aan
de website nadat deze actief is wordt als meerwerk aangemerkt mits de
werkzaamheden Social Mediation zijn aan te rekenen;
7. Bij diensten en ondersteuning uitgevoerd door Social Mediation op
gebied van sociale media kan Social Mediation niet instaan voor het
bereiken van een uiteindelijk resultaat (geen resultaatverplichting) of
rechtsgevolg, maar zal zich naar beste vermogen inspannen
(inspanningsverbintenis). Technische adviezen worden naar beste
geweten gegeven. De toepassings-verantwoording daarvan blijft echter
geheel voor rekening en risico van de wederpartij;
8. Afwezigheid van een kandidaat tijdens de cursus / workshop ontheft
wederpartij niet van haar betalingsverplichting. Verzuim, ziekte of
Algemene voorwaarden Social Mediation BV pagina 2 van 4
verhindering geeft geen recht op (gedeeltelijke) restitutie van de gelden
of ontbinding van de overeenkomst;
9. Wanneer door Social Mediation een cursus / workshop wordt
verzorgd en een kandidaat verhinderd is om deel te nemen aan een
workshop, is vervanging door een andere kandidaat mogelijk, mits de
vervanger uiterlijk een 1 week voor workshop wordt aangemeld bij
Social Mediation. Voor deze vervanging is de wederpartij geen extra
kosten verschuldigd;
10. Een verhinderde kandidaat kan op verzoek worden overgeboekt
naar eenzelfde cursus workshop op een andere datum. Bij overboeking
worden administratiekosten in rekening gebracht;
Artikel 4. PRIJZEN
1. Alle prijsopgaven en de prijzen die Social Mediation in rekening
brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand
komen van de overeenkomst geldende prijzen en exclusief BTW, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen;
2. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen,
belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen en/of
diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is Social Mediation
gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van
meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te
ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van
de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld
geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade;
3. Social Mediation is gerechtigd het honorarium te verhogen wanneer
tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk
overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige
mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst,
en zulks niet toerekenbaar is aan Social Mediation, dat in redelijkheid
niet van Social Mediation mag worden verwacht de overeengekomen
werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk
overeengekomen honorarium. Social Mediation zal de wederpartij in dat
geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in
kennis stellen. Daarbij zal Social Mediation de omvang van en de datum
waarop de verhoging zal ingaan, vermelden;
Artikel 5. BETALING
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
Mochten andere betalingscondities zijn overeengekomen, dan blijken
deze uit de factuur;
2. Facturatie kan geschieden op basis van voorschotfacturen, eventueel
met tussenfactu(u)r(en) en een eindfactuur zulks afhankelijk van de
hoogte van de order en enkel in overleg. De hoogte van het voorschot,
zijnde de aanloopkosten, wordt voor aanvang van de werkzaamheden
overeengekomen en bestaat uit de kosten voor het te leveren materiaal
en een gedeelte van het arbeidsloon;
3. In geval van een gezamenlijke opdracht is iedere wederpartij
individueel hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het hele
factuurbedrag;
4. Indien de wederpartij in gebreke is met de nakoming van zijn
betalingsverplichting, is Social Mediation met een beroep op de
onzekerheidsexceptie gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten,
ook indien een vaste levertijd is overeengekomen.
5. Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is Social
Mediation alsdan bevoegd een rente te berekenen over het
openstaande bedrag van 1.0% per maand of een gedeelte van een
maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag;
Artikel 6. ANNULERING
1. In geval van annulering door wederpartij voor aanvang van de
productie of een project, zijn alle door Social Mediation m.b.t. de
opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk
opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor
zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door Social Mediation ten
gevolge van de annulering geleden schade.
2. Annuleren van een speciale bestelling is niet mogelijk.
Artikel 7. LEVERTIJD, LEVERING, RISICO
1. De in de opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen
oplevering van een project geldt niet als fatale termijn en wordt slechts
bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij
uitdrukkelijk is aanvaard. Bij overschrijding van de genoemde c.q.
overeengekomen leveringstermijn moet de wederpartij Social Mediation
schriftelijk een redelijke termijn van tenminste 14 dagen geven om
alsnog na te komen;
2. De genoemde c.q. overeengekomen datum van levering wordt in
ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de
periode(n) gedurende welke:
– er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of
vervaardiging en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk
verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit Social Mediation kan
worden toegerekend;
– wederpartij in één of meer verplichtingen jegens Social Mediation
tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal
schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;
– wederpartij Social Mediation niet in staat stelt de overeenkomst uit te
voeren. Deze situatie doet zich onder meer voor indien de wederpartij in
gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen of voor de uitvoering
benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen;
Artikel 8. HOSTING
1. Hosting wordt afgesloten voor een periode van 12 maanden. Na 12
maanden is de hosting opzegbaar met een opzegtermijn van 2
maanden;
2. Het is de wederpartij niet toegestaan de beschikbaar gestelde
schijfruimte te gebruiken voor;
– handelingen of gedragingen in strijd met wettelijke bepalingen, de
Nettiquette of de richtlijnen van de Reclame Code commissie;
– spamming, het verspreiden van computervirussen;
– andere handelingen in strijd met de wet, de gedragsregels alsmede
wat in het maatschappelijk verkeer betamelijk is;
– gebruik te maken van IRC (noch van enig vergelijkbaar
chatprogramma) of een chatservice op te zetten;
– een (anonieme) proxy op te zetten zulks op straffe van een dwangsom
van € 1.000,00 per overtreding en een volledige blokkade voor alle
gebruik;
3. Indien de wederpartij de datalimiet voor een 2e keer overschrijft zal
het abonnement worden omgezet naar een passend abonnement;
Artikel 9 DOMEIN(REGISTRATIE) en WEBSITE
1. Op aanvraag en gebruik van een domeinnaam en/of IP adres zijn van
toepassing de geldende regels en procedures van de desbetreffende
registerende instantie. Wanneer wederpartij deze afzonderlijke
voorwaarden niet naleeft, verliest de wederpartij het eigendom of het
gebruiksrecht van een domein en kan Social Mediation daarvoor niet
verantwoordelijk gehouden worden;
2. De wederpartij is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het
domein en de domeinnaam;
Artikel 10. RECLAME
1. Reclame is niet mogelijk indien:
– de geleverde zaken een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen
vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie;
– de geleverde zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij
normaliter zijn bestemd of naar het oordeel van Social Mediation op
onoordeelkundige wijze zijn gebruikt, opgeslagen of vervoerd;
Algemene voorwaarden Social Mediation BV pagina 3 van 4
– de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij of doordat
wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en
adviezen van Social Mediation;
– wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens Social Mediation (zowel
financieel als anderszins) heeft voldaan;
– zonder schriftelijke toestemming van Social Mediation door derden
werkzaamheden aan het uitgevoerde werk zijn verricht;
2. Indien wederpartij met inachtneming van het in de betreffende
overeenkomst en deze algemene voorwaarden bepaalde binnen 10
dagen na ontvangst reclameert, en zijn reclame door Social Mediation
gegrond wordt bevonden, zal Social Mediation te hare keuze de
gebrekkige zaken (of onderdelen daarvan) herstellen, respectievelijk de
werkzaamheden opnieuw verrichten dan wel een prijsreductie verlenen;
3. Het in behandeling nemen van een reclame schort de
betalingsverplichting van wederpartij niet op;
4. Indien buiten de boven omschreven gevallen aan een klacht
aandacht wordt geschonken, geschiedt dit geheel onverplicht en kan
wederpartij hieraan geen rechten ontlenen;
Artikel 11. NIET-NAKOMING/ONTBINDING/OPSCHORTING
1. Social Mediation is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke
ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te
ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar
overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding),
indien:
– wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst
tussen partijen;
– wederpartij overlijdt, surseance van betaling is / wordt aangevraagd of
aangifte tot faillietverklaring doet of het faillissement van wederpartij
wordt aangevraagd dan wel het bedrijf van wederpartij wordt stilgelegd
of geliquideerd;
– een onderhands akkoord wordt aangeboden of op enig
vermogensbestanddeel van wederpartij beslag wordt gelegd;
2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige
toepassing indien wederpartij, na daar toe schriftelijk te zijn uitgenodigd,
niet binnen 7 dagen naar het oordeel van Social Mediation passende
zekerheid heeft gesteld;
Artikel 12. GEBRUIK EN LICENTIE
1. Wanneer de wederpartij volledig voldoet aan zijn verplichtingen
ingevolge de overeenkomst met de Social Mediation, verkrijgt hij een
exclusieve licentie tot het gebruik van de website voor zover dit betreft
het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging in overeenstemming
met de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de
bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening
beperkt tot dat gebruik van de website, waarvoor op het moment van
het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden.
Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de
overeenkomst aan Social Mediation bekend te zijn gemaakt;
2. De wederpartij is zonder de schriftelijke toestemming van Social
Mediation niet gerechtigd het ontwerp ruimer of op andere wijze te
(laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet
overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen
wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve
ontwerp, heeft de Social Mediation recht op een vergoeding wegens
inbreuk op haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen
honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in
verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van
Social Mediation een vergoeding voor de daadwerkelijke schade te
vergoeden;
3. Het is de wederpartij niet (langer) toegestaan de ter beschikking
gestelde resultaten te gebruiken en elke in het kader van de opdracht
aan de wederpartij verstrekte licentie komt te vervallen:
a. vanaf het moment dat de wederpartij zijn (betaling) verplichtingen uit
hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in
gebreke is, tenzij de tekortkoming van de wederpartij in het licht van de
gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is;
b. indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt
beëindigd, tenzij de gevolgen hiervan in strijd zijn met de redelijkheid en
billijkheid;
4. Social Mediation heeft met inachtneming van de belangen van de
wederpartij, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen
publiciteit of promotie;
5. Social Mediation behoudt het recht de door de uitvoering van de
werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te
gebruiken;
6. Al het door Social Mediation vervaardigde materiaal mag zonder de
uitdrukkelijke toestemming van Social Mediation niet worden bewerkt of
verwerkt in andere producten dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt
is, tenzij hiervoor expliciet toestemming is verleend door Social
Mediation;
Artikel 13. BUITENGEBRUIKSTELLING
1. Social Mediation heeft het recht een door hem geproduceerde
website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te
beperken indien de wederpartij ter zake van de overeenkomst een
verplichting jegens Social Mediation niet nakomt, dan wel in strijd
handelt met deze algemene voorwaarden. Social Mediation zal de
wederpartij vooraf in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van
Social Mediation kan worden verlangd;
2. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook
tijdens de buitengebruikstelling bestaan;
3. Tot indienststelling wordt eerst overgegaan indien de wederpartij
binnen een door Social Mediation gestelde termijn zijn verplichtingen is
nagekomen;
Artikel 14. AANSPRAKELIJKHEID
1. Social Mediation is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als
gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar
verbintenis(sen) jegens wederpartij tenzij er sprake is van opzet of
bewuste roekeloosheid. De nakoming van de verplichtingen uit
garantie/reclame zoals omschreven in artikel 10 hiervoor geldt als enige
en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot
schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten;
2. Social Mediation aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of
namens haar verstrekte adviezen;
3. De aansprakelijkheid van Social Mediation voor een beroepsfout
waardoor de wederpartij (directe) schade lijdt is beperkt tot maximaal
het bedrag dat de door de assuradeur van Social Mediation in het
voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar van Social
Mediation om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade
niet door de verzekering gedekt is, is de aansprakelijkheid beperkt tot
maximaal het factuurbedrag; Voldoening aan deze bepaling geldt als
enige en volledige schadevergoeding;
4. Wederpartij dient Social Mediation altijd in de gelegenheid te stellen
een klacht af te wikkelen anders vervalt de aansprakelijkheidstelling en
daarmee de schadeloosstelling;
5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van
de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de
zin van deze voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van
Social Mediation aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij
deze niet aan Social Mediation toegerekend kunnen worden;
– de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade,
voor zover wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot
Algemene voorwaarden Social Mediation BV pagina 4 van 4
beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene
voorwaarden;
6. Social Mediation is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade,
daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste
besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
Artikel 15. OVERMACHT
1. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en
toedoen van Social Mediation, al dan niet ten tijde van het aangaan van
de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming
redelijkerwijs niet van Social Mediation kan worden verlangd, zoals
bijvoorbeeld oorlog, overheidsmaatregelen, storingen van welke aard
dan ook, werkstakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel,
quarantaine, epidemieën, vorstverlet, tekortkoming van derden die door
Social Mediation ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst
zijn ingeschakeld (zoals te late levering door leveranciers), etc.;
2. Overmacht geeft Social Mediation het recht hetzij de overeenkomst
geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van haar
verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden
te zijn. Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de
overeenkomst blijft wederpartij tot betaling gehouden;
Artikel 16. GEHEIMHOUDING/INTELLECTUELE
EIGENDOMSRECHTEN
1. De wederpartij verbindt zich tot volledige geheimhouding van alle
gegevens en informatie betreffende Social Mediation of haar bedrijf,
zowel voor, tijdens als na beëindiging van de overeenkomst en de
relatie tussen partijen, voor zover deze gegevens vertrouwelijk zijn
verstrekt of een kennelijk vertrouwelijk karakter hebben;
2. Tenzij anders is overeengekomen, komen alle uit de opdracht
voortkomende rechten van intellectuele eigendom – waaronder het
octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht, zulks in de meest
ruime zin des woords en in het bijzonder de auteursrechten als bedoelt
in artikel10 van de Auteurswet – toe aan Social Mediation. Voor Zover
een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of
registratie, is uitsluitend Social Mediation daartoe bevoegd. Wederpartij
verbindt zich deze rechten op geen enkele wijze, direct of indirect, te
schenden of aan te tasten door gebruikmaking of anderszins en erkent
dat Social Mediation ter zake rechthebbende is. Zo mag een Social
Mediation productie niet worden verveelvoudigd, gereproduceerd of
bewerkt zonder uitdrukkelijke toestemming van Social Mediation;
3. Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het
uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder
octrooirechten, merkrechten, tekening-of modelrechten, auteursrechten,
Buma rechten of portretrechten van derden. Deze rechten zijn
additionele kosten die niet in een offerte worden meegenomen en welke
wederpartij (nog) verschuldigd is. Ditzelfde geldt voor een eventueel
onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen
voor de wederpartij.
4. Tenzij het werk er zich niet op leent, is Social Mediation te allen tijde
gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of
verwijderen en is het de wederpartij niet toegestaan zonder
voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam
van Social Mediation openbaar te maken of te verveelvoudigen;
5. Na het voltooien van de opdracht hebben noch de wederpartij noch
Social Mediation jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de
gebruikte materialen en gegevens.
Artikel 17. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS EN
PRIVACYBELEID
1. Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden
persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op
een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en
overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene
Verordening Gegevensbescherming;
2. Technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om de
persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm
van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand
van de techniek en de aard van de verwerking;
3. Social Mediation bewaart persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze
nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden
gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist. Indien het account van de
wederpartij gedurende 18 maanden niet wordt gebruikt, wordt deze
gemarkeerd als ‘inactief’. In dat geval wordt niet langer actief gebruik
van accountinformatie bijvoorbeeld om over producten en diensten te
informeren;
4. Social Mediation verleent medewerking aan de wederpartij of derden
wanneer deze een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar
rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage, verbetering,
verwijdering doch zulks met uitzondering van de informatie die Social
Mediation wettelijk verplicht is te bewaren. Social Mediation is
bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen
gedurende zeven jaar te bewaren;
5. De verzameling van (persoons)gegevens van de wederpartij,
waaronder gebruikersmateriaal en informatie, die door Social Mediation
wordt gebruikt, is een juridisch beschermde databank. Social Mediation
is de producent van de databank en heeft derhalve het exclusieve recht
om toestemming te verlenen voor;
– het opvragen of hergebruiken van het geheel of een in kwalitatief en/of
kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van de databank;
– het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van in
kwalitatief en/of in kwantitatief opzicht niet-substantiële delen van de
inhoud van de databank, voor zover dit in strijd is met de normale
exploitatie van de databank of ongerechtvaardigde schade toebrengt
aan de rechtmatige belangen van Social Mediation. Social Mediation
mag slechts gegevens uit de databank opvragen of hergebruiken indien
en voor zover toegestaan onder deze algemene voorwaarden;
6. Een data lek (een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens,
een gestolen laptop of een inbraak in een databestand, enz.) welke leidt
tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige
nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens
wordt gemeld bij het CPB;
Artikel 18. PARTIELE NIETIGHEID
Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij
niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen
volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een
passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen
nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht
mogelijk benadert;
Artikel 19. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT,
BEVOEGDE RECHTER
1. De vestigingsplaats van Social Mediation is de plaats waar
wederpartij aan zijn verplichtingen jegens Social Mediation moet
voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten;
2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Social Mediation is
uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing;
3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen
wederpartij en Social Mediation gesloten overeenkomst dan wel van
nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen
worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter;
4. Deze algemene voorwaarden zijn in oktober 2018 gedeponeerd bij de
Kamer van Koophandel.